Változott a munkavédelmi szabályozás

2023. március 02

2023. január 1-től a Munkavédelmi törvény a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter hatáskörébe került a munkavédelmi képviselő képzések szakmai felügyelete, aki 2023. január 27-én kiadta a "A munkavédelmi képviselő alapképzés és továbbképzés képzési követelményei"-t, megújítva ezzel a továbbképzés rendszerét.

A munkavédelmi képviselő képzés rendszerének 2023-as változásai az alábbiak:

I. Új illetékesség

 • Gazdaságfejlesztési Minisztérium, foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (Nagy Márton miniszter)
 • Foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárság (Dr. Czomba Sándor államtitkár)

II. Új szabályozás

 • Az alapképzés és továbbképzés ismeretanyagának minimum követelményeit a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter közzétette.
  Hatályos: 2023.01.27. (http://www.ommf.gov.hu/letoltes.php?d_id=8495)
 • A munkavédelmi képviselő képzések szakmai felügyeletét a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter látja el, amelynek részletes szabályait szabályzatban állapította meg.
  Hatályos: 2023.01.30. (http://www.ommf.gov.hu/letoltes.php?d_id=8496)
 • Munkavédelmi törvény változás (1993. évi XCIII. törvény 75. §) 
  2023.01.01-től

 

1. Képviselők képzésére vonatkozó változások

1.1. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 75. §-a alapján a munkavédelmi képviselőnek a megválasztását követő hat hónapon belül 16 óraszámú alapképzést kell elvégeznie. (Változás! Eddig 1 év volt az alapképzésre.) Az alapképzést követően, valamint újraválasztása esetén évente legalább 8 órás továbbképzésben kell részt vennie.

1.2. Az alapképzés ismeretanyagának minimum követelményei

A megadott követelmények alapján, meghatározott tematika szerint.
A képzés szempontjából meghatározó témakörök és a témakörökhöz rendelt óraszámok:

 • A munkavédelem általános ismeretei 10 óra
 • A munkavédelmi érdekképviselet, érdekegyeztetés 6 óra

1.3. A továbbképzés ismeretanyagának minimum követelményei

A továbbképzés tematikájának állandó jelleggel tartalmaznia kell a munkavédelemre vonatkozó jogszabályi előírások és szabványok évenkénti változásait, valamint a munkavédelmet érintő aktualitásokat, közérdekű információkat.
Ennek óraszáma: 1-2 óra lehet.
Emellett a képviselő a választható témakörökből válogatva (összesen meg kell lenni a 8 órának) magának állítja össze a képzést. A képviselő az 5 éves mandátum alatt: első évben (max. 6 hónappal a megválasztását követően) alapképzést végez, majd évente továbbképzést, de azonos témakörű továbbképzést csak egyszer végezhet el! Tehát minden évben mást kell választania a választható témakörök közül.

A képzés szempontjából 5 éven belül 1 alkalommal választható témakörök és a témakörökhöz rendelt óraszámok:

 1. A munkahelyek kialakításának munkavédelmi követelményei  - 4 óra
 2. Munkaeszközök biztonsága - 4 óra
 3. Az egyéni védőeszközök és munkaruha - 3 óra
 4. Villamos biztonsági ismeretek - 2 óra
 5. Zaj- és rezgésvédelem óra
 6. A munkahelyek kémiai biztonsága - 4 óra
 7. Rákkeltő és mutagén anyagokkal való munkavégzés munkavédelmi szabályai - 2 óra
 8. A raktározás és anyagmozgatás munkavédelmi szabályai - 4 óra
 9. A képernyős munkahelyeken dolgozók egészségének védelme - 2 óra
 10. A klímaváltozás hatásai - 3 óra
 11. A munkavédelmi képviselő feladatellátása a gyakorlatban - 2 óra
 12. Munkabaleset kivizsgálása - 4 óra
 13. Foglalkozási megbetegedés kivizsgálása - 1 óra
 14. Fokozott expozíciós eset kivizsgálása - 1 óra
 15. A munkáltató tevékenysége szerinti munkavédelmi követelmények - 4-6 óra

1.4. A felnőttképzőre vonatkozó változások

 • A felnőttképzőnek tájékoztatni kell a képviselőt, hogy az 5 éves mandátumának ideje alatt azonos témakörű továbbképzést csak egyszer végezhet el.
 • A felnőttképzőnek biztosítania kell konzultációs lehetőséget a továbbképzések során, ahol a munkavédelmi képviselők a továbbképzésen elhangzottakkal kapcsolatban kérdéseket, észrevételeket tehetnek.

2. Szakmai felügyelet

2.1. A munkavédelmi képviselő alapképzésének és továbbképzésének szakmai felügyeletét a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter megbízása lapján a munkavédelmet irányító szervezeti egység látja el.

2.2. A munkavédelmet irányító szervezeti egység az ellenőrzés során betekinthet a felnőttképző által szervezett munkavédelmi képviselő alapképzés és továbbképzés szempontjából szakmai, az ellenőrzés tárgyát képező valamennyi írásos, valamint elektronikus dokumentumba, részt vehet a képzéseken, és kérdéseket tehet fel a felnőttképző munkatársainak, illetve a képzést megtartó oktatónak és a képzésben résztvevő munkavédelmi képviselőknek.

2.3. Amennyiben az ellenőrzés megállapítja, hogy a képzés nem felel meg az Mvt. rendelkezéseinek és a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által kiadott képzési követelményeknek, a szabálytalanságról értesíti a felnőttképzési államigazgatási szervet (Pest Vármegyei Kormányhivatal).

3. Mvt. változások (199. évi XCIII. törvény 75.§) 2023. január 1-től3. Mvt. változások (1993. évi XCIII. törvény 75. §) 2023.01.1-től

- 75. § * (1) A munkáltató annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő a jogait gyakorolhassa, biztosítja

 1. a feladatai elvégzéséhez szükséges, távolléti díjjal fizetett munkaidő-kedvezményt, amely a munkavédelmi képviselő, a testület tagja esetében a havi munkaideje legalább tíz százaléka, és
 2. a szükséges eszközöket, így különösen a működési, technikai, anyagi feltételeket, továbbá a vonatkozó szakmai előírásokat.

(2) Annak érdekében, hogy a munkavédelmi képviselő az érdekegyeztetéssel kapcsolatos tevékenységét elláthassa, megválasztását követő hat hónapon belül képzésen kell részt vennie, amely csak rendes munkaidőben történhet.

(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezések teljesítésével kapcsolatban felmerült költségek a munkáltatót terhelik.

(4) Az alapképzés és továbbképzés megszervezése a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fktv.) szerint kontaktórás, távoktatás, illetve zárt rendszerű elektronikus távoktatás formájában valósulhat meg. Az alap- és továbbképzést szervező felnőttképző a képzésekről vezetett nyilvántartását 5 évig megőrzi. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a képzés idejét, jelenléti képzés esetén a képzés helyszínét, a képzés jellegére vonatkozó utalást, a résztvevők nevét, a képzés formáját és a képzés ismeretanyagának vázlatát.

(5) A munkavédelmi képviselőnek megválasztását követő hat hónapon belül el kell végeznie a legalább 16 óraszámú alapképzést.

(6) A munkavédelmi képviselőnek az alapképzést követően, valamint újraválasztása esetén évente legalább 8 órás továbbképzésben kell részt vennie.

(7) Az alapképzés és továbbképzés ismeretanyagának minimum követelményeit a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter honlapján közzéteszi.

(8) Az alapképzés és továbbképzés elvégzését az Fktv. 13/B. § (1) bekezdése szerinti tanúsítvánnyal kell igazolni.

(9) A képzések szakmai felügyeletét a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter látja el, amelynek részletes szabályait szabályzatban állapítja meg.

 

Forrás: nebulinea.hu

 

 

 

Utoljára frissítve: 2023. március 02., csütörtök 13:53

A szerzőről